top of page

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych. Dokumentacja medyczna pacjenta, prowadzona jest w postaci elektronicznej lub papierowej, jest własnością Ośrodka rehabilitacji leczniczej MEDISPA w Łebie. W związku z tym, że podmioty lecznicze zobowiązane są do  przedsięwzięcia odpowiednich środków zapewniających  ochronę przed bezprawnym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej w Ośrodku rehabilitacji leczniczej MEDISPA opracowano procedurę udostępniania dokumentacji w oparciu obowiązujące regulacje prawne.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 ze zm.) dokumentacja medyczna udostępniania jest:

1. pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)
2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta

  • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,

  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)

3. osobie upoważnionej przez pacjenta,

  • za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,

  • po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.

Po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby, na podstawie decyzji właściciela Ośrodka rehabilitacji leczniczej MEDISPA lub upoważnionej przez niego osoby:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

  • na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego)

  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

Składanie wniosków oraz wydanie dokumentacji medycznej następuje w odpowiednich komórkach organizacyjnych w godzinach pracy tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt).
Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach pracy biura tj. 8.00 - 16.00 .

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • w Punkcie Informacyjnym MEDISPA (od godziny 8.00 do 16.00)

Formularze wniosków o udostępnienie dokumentacji oraz formularze upoważnień do pozyskiwania dokumentacji znajdują się w komórkach, w których procedura jest stosowana oraz na stronie internetowej www.rehabilitacjaleba.com

Sporządzenie i wydanie kopii, odpisów i wyciągów z dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w trzecim  dniu roboczym, następującym po dniu złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazanych przez osobę wnioskującą, sporządzenie i wydanie kopii, odpisu lub wypisu dokumentacji winno nastąpić w dniu złożenia wniosku.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej, ale tylko w formie sporządzenia jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz wydanie na informatycznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie mogą przekroczyć wysokości kwot określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta.  

Po sporządzeniu kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentacji medycznej, wydawane są one wnioskodawcy za pokwitowaniem w komórce organizacyjnej, w której został złożony wniosek.

Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których w których udostępnienie nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

bottom of page